Reciklaža

viber image07Recikliranje predstavlja posebno važan proces u očuvanju celovitosti eko sistema od kojeg zavisimo. Ono podrazumeva izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Proces recikliranja uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda od već upotrebljenih materijala. Recikliranje obuhvata sve proizvode koji preradom mogu ponovo da se upotrebe kao sirovina za nove proizvode. Reciklažni materijali uključuju mnoge vrste papira, metala, plastike i elektronike. Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život, nemoguće je zamisliti bilo kakav celovit sistem upravljanja otpadom. Prerada otpada (recikliranje) predstavja ponovno iskorišćenje starih materijala u novim proizvodima, a s ciljem smanjenja upotrebe svežih sirovina i korišćenja energije.

 

Recikliranje smanjuje količinu otpada na deponijama i cenu njegovog odlaganja, ali i potrebu krčenja dodatnih površina za nove deponije. Reciklažom se umanjuje ispuštanje štetnih gasova i procednih voda na deponijama koji uzrokuju zagađenje vazduha i vode. U Srbiji, 97% otpada nalazi se na deponijama, što je najmanje ekonomična i ekološki opravdana opcija za upravljanje otpadom. Neadekvatno upravljanje otpadom jedan je od najvećih problema u borbi za zaštitu životne sredine i isključivo je rezultat neprimerenog odnosa društva prema otpadu.