Još informacija

Recikliranje je jako bitan proces u očuvanju celovitosti eko sistema od kojeg zavisimo. Ono podrazumeva izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Proces recikliranja uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. U recikliranje spada sve što može ponovo da se iskoristi, a da se ne baci. Reciklažni materijali uključuju mnoge vrste papira, metala, plastike i elektronike. Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti bilo kakav celovit sistem upravljanja otpadom. Prerada otpada ili recikliranje je prerada i ponovno pretvaranje starih materijala u nove proizvode sa ciljem smanjenja upotrebe svežih sirovina i smanjenje korišćenja energije.

Recikliranje smanjuje količinu otpada na deponijama i cenu njegovog odlaganja kao i potrebu krčenja novih zemljišta za nove deponije. Reciklažom se umanjuje ispuštanje štetnih gasova i procednih voda na deponijama koje uzrokuju zagađenje vazduha i vode.U Srbiji se 97% otpada nalazi na deponijama, što je najmanje ekonomična i ekološki opravdana opcija za upravljanje otpadom. Neadekvatno upravljanje otpadom je jedan od najvećih problema sa aspekta zaštite životne sredine i isključivo je rezultat neadekvatnog stava društva prema otpadu.

Оставите одговор